نوشته شده توسط : مسیب رضایی

مجموع اعداد موجود در جدول ضرب را پیدا کنید.

10 9 6 5
2018161412108642
30        3
40        4
50        5
60        6
70        7
80        8
90        9
100908070605040302010

پاسخ تشریحی:

?=(100+...10+20)+....+(40+....+4+8)+(30+...+3+6)+(20+....+2+4)+(10+.....+1+2)

برای پیدا کردن پاسخ باید از هر پرانتز از عوامل 2 و3 و 4 و......و10 فاکتور گیری کنیم.

=(10+.....+1+2)10 +.....+(10+.....+1+2)4 +(10+.....+1+2)3 +(10+.....+1+2)2 +(10+.....+1+2)

حال از عامل (10+.....+2+1) فاکتور گیری می کنیم.

3025=55*55=(10+.....+1+2)(10+.....+1+2)


تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1390 | نظرات (0)