نوشته شده توسط : مسیب رضایی
اعداد در علوم مختلف کاربردهای فراوانی دارند .هر کس به نوبه خود با برخی از اعداد کوچک یا بزرگ سر کار داردند.اما گاهی اوقات در عمل ضرب یا جمع اعداد به روابط  بسیار جالبی برمی خوریم که باعث تحیر انسان می شود.

 شگفتی های کوچک از ریاضیات!!!

1x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10 = 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

تقارن را ملاحظه کنید

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111= 12345678987654321


برای دانلود مطلب به صورت  pdf اینجا کلید کنید.


تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1390 | نظرات (0)