نوشته شده توسط : مسیب رضایی


روزی از یک ریاضی دان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت :


اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره یک می دهیم 1

اگر دارای زیبایی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می گذاریم : 10

اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفرجلوی عددیک می گذاریم : 100 

اگردارای اصل ونسب هم باشند 3 تا صفرجلوی عدد یک می گذاریم : 1000

ولی اگر زمانی عدد 1 رفت ( اخلاق )؛ چیزی به جز صفر باقی نمی ماند ، 000

صفر هم به تنهایی هیچ است و با آن انسان هیچ ارزشی ندارد و این یادآور کلام حکیم ارد بزرگ

 

است که می گوید :


 نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

 


تاریخ انتشار : یکشنبه 18 دی‌ماه سال 1390 | نظرات (1)